توریسم تندرستی

خدمات در زمینه توریسم سلامت شامل  معرفی بیماران به  پزشکان – کلینیک ها –  بیمارستانهای طرف قرار داد با کیفیت و تکنولوژی پزشکی بالا برای اراپه  کلیه خدمات درمانی – زیبایی ارایه خدمات متنوع گردشگری و اقامتی  برای بیماران و همراهانشان با اراپه پکیجهای متنوع درمانی و اقامتی – پتانسیل و توانایی بسیار بالای پزشکان

توریست سلامت

سفربه دهکده های سلامت ( چشمه های معدنی ) بدون دخالت پزشک ،ب رای رهایی از تنش ها وتقویت روح وجسم. حتی اشخاصی هم که بیماری مشخصی ندارند به این مناطق شفا بخش سفر می کنند. توریسم سلامتمسافرت به منظوردرمان بیماری ،انجام جراحی در مراکزدرمانی و پیگیری معالجه.در این بخش توریست به منظوردرمان بیماری جسمی